Liikmed

Klubi liikmeskond koosneb tegev-, noor-, au- ja toetajaliikmetest. Tegevliikmeteks võivad olla vähemalt 18, noorliikmeteks kuni 18 aasta vanused inimesed, kelle huviks on speedway ja kes soovivad kaasa aidata selle ala arendamisele. Toetajaliikmeteks võivad olla igas vanuses füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad toetada klubi selle eesmärkide saavutamisel ja panustada Eesti speedwaysse. Auliikmeks saamise otsustab üldkoosolek juhatuse ettepanekul.

Kõigil klubi liikmetel on õigus osaleda klubi üritustel ning tegevustes ja kasutada klubi poolt loodud või klubile kasutamiseks antud sportimis- ja olmetingimusi vastavalt klubis kehtestatud korrale. Samuti on õigus osaleda üldkoosolekute töös, kuid hääleõigus on vaid tegev- ja auliikmetel.

Klubi tegev- või noorliikmeks saamiseks tuleb esitada juhatusele kirjalik avaldus. Liikmelisus hakkab kehtima peale liikmemaksu laekumist motoklubi arveldusarvele. Toetajaliikmeks saab automaatselt isik, kes tasub klubi pangakontole vähemalt 40€ ja märgib makse selgituseks “Toetajaliikme tasu”.

Tegevliikmeks astumise avaldus või noorliikmeks astumise avaldus  saada info@motosport360.ee

Liikmelisus pikeneb automaatselt ja tasud on aastapõhised. Liitumisele järgnevatel aastatel tuleb liikmemaks tasuda 30. aprilliks.

Sisseastumistasu 2021 aastal ei ole, aastane liikmemaks on:

Tegevliige 40€
Noorliige 20€
Toetajaliige alates 40€

Klubi poolt pakutavatele sõitjatele mõeldud hüvedele kvalifitseerumiseks on 2021. aastast alates võimalus hakata Motosport 360 Sõitjaks. See annab ligipääsu mitmetele klubi poolt pakutavatele hüvedele (näiteks soodustingimustel treeningud) ent kohustab ka täitma mõningaid nõudmisi (näiteks taotlema EMFi hooaja litsentsi MTÜ Motosport 360 nõusolekuga).

Klubi tegevliikmest Sõitja tasu: 55€ (sisaldab ka tegevliikme tasu)
Klubi noorliikmest Sõitja tasu: 30€ (sisaldab ka noorliikme tasu)

Vastav tasu tuleb kanda motoklubi arvele:

Mittetulundusühing Motosport 360
LHV a/a: EE707700771001355546
Pank: LHV
Selgitus:  „Tegevliikme tasu“
„Noorliikme tasu + Lapse Nimi“
„Toetajaliikme tasu”

Motosport 360 liikmed 31 detsember 2020 seisuga:

TEGEVLIIKMED

 • Aivar Avi
 • Anneliis Tapfer
 • Joel Sudnikevitš
 • Krista Kanarbik (juhatuse liige)
 • Rain Purge
  Madis Heinvee
 • Martin Mandre (juhatuse liige)
  Omar Kelt (juhatuse liige)
 • Siim Lattik (juhatuse liige)
 • Vallo Näripea

NOORLIIKMED